Wartość pomocy publicznej (maksymalna wartość dotacji, którą może otrzymać przedsiębiorstwo) w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy udzielonych w projekcie nie może przekroczyć progów wskazanych w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, które dla poszczególnych przeznaczeń pomocy wynoszą:

Przeznaczenie pomocy Limit pomocy (w mln EUR)
Regionalna pomoc inwestycyjna dla inwestycji, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 mln EUR
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP 2 mln EUR
Pomoc na udział MŚP w targach 2 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie
Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe w przypadku modułu B+R: Dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych modułu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. 15 mln EUR, jeśli moduł obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe
20 mln EUR, jeśli moduł obejmuje głównie badania przemysłowe
Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności 5 mln EUR
Pomoc szkoleniowa 2 mln EUR
Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych 15 mln EUR
Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych 15 mln EUR
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną 15 mln EUR
Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji 15 mln EUR
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 15 mln EUR na jednostkę wytwórczą
Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów 15 mln EUR
Pomoc de minimis Pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty wskazanej w Rozporządzeniu 1407/2013, która obecnie wynosi: 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów ‒ 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013. Wnioskowana pomoc de minimis nie może przekroczyć ww. limitów.