Oszacuj jaką kwotę dotacji module Wdrożenie innowacji będziesz musiał zwrócić po 4 latach od zakończenia projektu.

Two columns
Pionowo
Poziomo

Kalkulator dotacji warunkowej dla MŚP

Kwota dotacji do zwrotu

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Dofinansowanie w module Wdrożenie innowacji jest udzielone w formie dotacji warunkowej, która składa się z:
1) części bezzwrotnej dofinansowania obejmującej udział kwoty dofinansowania modułu niepodlegający zwrotowi;
2) części zwrotnej dofinansowania, która w części lub w całości podlega zwrotowi.
Wyjściowe proporcje części zwrotnej i części bezzwrotnej dotacji warunkowej są różne, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

Wielkość przedsiębiorstwa Część bezzwrotna Część zwrotna
Duże przedsiębiorstwa 30% 70%
Średnie przedsiębiorstwa 40% 60%
Mikro i małe przedsiębiorstwa 50% 50%

Kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji w okresie referencyjnym wynoszącym 4 lata,  liczonym od zakończenia projektu. W tym okresie Beneficjent uzyskuje przychody, które następnie są uwzględniane przy wyliczeniu kwoty do zwrotu części zwrotnej dotacji warunkowej.

Poziom zwrotu dotacji warunkowej uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz osiągniętego przez Beneficjenta poziomu wskaźnika „R” wyliczonego zgodnie ze wzorem:
R =(P/DZ*100%)-100%, gdzie:
P – to suma przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu „Wdrożenie innowacji” obejmująca okres referencyjny. Poprzez przychody wygenerowane w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji należy rozumieć przychody netto ze sprzedaży produktów (nowych lub udoskonalonych) wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji modułu lub przychody netto ze sprzedaży produktów wytworzonych w procesie (nowym lub udoskonalonym) powstałym w wyniku realizacji modułu.
DZ – kwota zwrotnej części dotacji warunkowej

Przedsiębiorstwo Wskaźnik „R” Zwrot części zwrotnej dotacji warunkowej
MŚP poniżej 20% 100%
większy lub równy 20% i mniejszy od 40% 35%
większy lub równy 40% i mniejszy od 60% 30%
większy lub równy 60% i mniejszy od 80% 25%
większy lub równy 80% i mniejszy od 90% 20%
większy lub równy 90% i mniejszy od 100% 10%
większy lub równy od 100% 5%
Duże przedsiębiorstwo poniżej 20% 100%
większy lub równy 20% i mniejszy od 40% 40%
większy lub równy 40 % i mniejszy od 60 % 35%
większy lub równy 60% i mniejszy od 80% 30%
większy lub równy 80% i mniejszy od 100% 25%
większy lub równy od 100 % 20%

W przypadku MŚP kwota do spłaty może być jeszcze zmniejszona i zależy od terminu jednorazowej spłaty liczonego od daty wskazania przez IP kwoty do zwrotu.

Termin spłaty Procent kwoty do zwrotu
do 30 dni od wskazania przez IP kwoty do zwrotu 80%
w ciągu 12 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu 85%
w ciągu 24 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu 90%
w ciągu 36 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu 100%

Do wyliczenia kwoty dotacji warunkowej do zwrotu jest uwzględniany status przedsiębiorcy z dnia zawarcia Umowy.

Moduł Wdrożenie innowacji uznaje się za zrealizowany, jeśli Beneficjent wykonał i udokumentował pełny zakres rzeczowo-finansowy modułu, a także rozpoczął produkcję innowacyjnego wyrobu i zaoferował go na sprzedaż lub rozpoczął świadczenie innowacyjnej usługi charakteryzujących się co najmniej funkcjonalnościami i cechami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub w przypadku innowacji w procesie biznesowym, rozpoczął produkcję w oparciu o ten proces i zaoferował na sprzedaż wyroby wyprodukowane w tym procesie lub rozpoczął świadczenie usługi na podstawie tego procesu.